Rozenhof TrouwringenRozenhof TrouwringenSchoolweg 60, 7924 PN, Veeningen0528 39 1222info@rozenhoftrouwringen.nlhttps://www.rozenhoftrouwringen.nl/img/rozenhof_og.pngContant, PIN, VVV Cadeaubon, Maestro, Visa, American Express, Diners Club International€€€-€€€€Monday through Sunday from 10:00 tot 22:00, by appointmentKlanten beoordelen ons met 9.4/10 op basis van 243 reviews
Favorieten (0) Klanten vertellen Afspraak maken 0528 39 1222 06 5464 0941
Rozenhof trouwringen

Download hier onze algemene voorwaarden.


Leverings- en betalingsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten van ‘Juwelier Verbree/ Rozenhof Trouwringen’ handelend onder de handelsnaam
‘Rozenhof Trouwringen', gevestigd aan Schoolweg 60, 7924PN, te Veeningen DR.
Deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Juwelier
Verbree/Rozenhof Trouwringen, hierna te noemen Rozenhof Trouwringen en haar consumenten
(hierna te noemen de wederpartij(en). Zij maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten
inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door Rozenhof Trouwringen.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Rozenhof Trouwringen heeft het recht tussentijds deze Algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden te wijzigen. De alsdan gewijzigde Algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden treden in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zullen zoveel
mogelijk van toepassing worden op reeds bestaande overeenkomsten zodra Rozenhof Trouwringen
aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de gewijzigde voorwaarden
kennis te nemen.
1.2. Afwijkingen van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien dit
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Bij strijd tussen de Algemene
leverings- en betalingsvoorwaarden van Rozenhof Trouwringen en de inkoopvoorwaarden van de
wederpartij zullen de Algemene leverings- betalingsvoorwaarden van Rozenhof Trouwringen
prevaleren, tenzij Rozenhof Trouwringen de inkoopvoorwaarden van de wederpartij geheel danwel
gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De wederpartij ziet, behoudens het
genoemde geheel danwel gedeeltelijk en schriftelijk aanvaarden door Rozenhof Trouwringen van de
inkoopvoorwaarden van de wederpartij, expliciet af van de toepassing van zijn of haar
inkoopvoorwaarden.
1.3. Indien enige bepaling van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden onverhoopt
geheel of ten dele in strijd mochten zijn met enige wettelijke bepaling, dan blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht, terwijl de betreffende bepaling door een bepaling wordt
vervangen die,wettelijk geoorloofd, zoveel mogelijk met de bedoeling van de oorspronkelijke
bepaling overeenkomt.
1.4. Indien Rozenhof Trouwringen niet steeds de strikte naleving van de Algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee, dat deze voorwaarden niet van
toepassing zouden zijn, of dat Rozenhof Trouwringen afstand van haar recht zou doen om in
toekomstige gevallen, al dan niet waar het gelijke gevallen betreft, de strikte naleving van de
voorwaarden te verlangen.
1.5 Theo en Edita Verbree eigenaren van Rozenhof Trouwringen; Adres: Schoolweg 60 7924 PN Veeningen;Telefoonnummer: 0528-391623 of 06-54640941 van 10.00 tot 22.00 uur;E-mailadres: info@rozenhoftrouwringen.nl; KvK-nummer: 28033101; Btw-identificatienummer: NL001337632B55

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Rozenhof Trouwringen in prijscouranten, brochures of in
welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, ook dan wanneer het aanbod een termijn voor
aanvaarding inhoudt.
2.2. Orders van de wederpartij kunnen zonder toestemming van Rozenhof Trouwringen niet worden
herroepen. Zij binden Rozenhof Trouwringen slechts, indien en voor zover Rozenhof Trouwringen dit
schriftelijk heeft bevestigd of Rozenhof Trouwringen met de uitvoering daarvan is begonnen.
Rozenhof Trouwringen heeft het recht orders te weigeren zonder opgaaf van redenen. De weigering
van een order door Rozenhof Trouwringen om wat voor reden dan ook, kan nimmer aanleiding
geven tot enige aanspraak op schadevergoeding van de wederpartij. Voor orders wordt door
Rozenhof Trouwringen een minimum orderbedrag gehanteerd.
2.3. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van Rozenhof
Trouwringen, binden Rozenhof Trouwringen slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 3 - Prijs

3.1. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden de orders,
uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering door Rozenhof Trouwringen algemeen
gehanteerde prijzen en condities. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), verzend-, transport-
, verzekering- of andere kosten welke in verband met de overeenkomst verschuldigd zijn, tenzij
anders is vermeld in prijscouranten, aanbiedingen of opdrachtbevestigingen.
3.2. Indien conform artikel 3.1. een andere prijs is overeengekomen dan die geldend op het moment
van aflevering en na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst een of meer
kostprijsfactoren om wat voor reden dan ook (waar onder mede begrepen valutaschommelingen,
verhoging van de arbeid-, materiaal- of transportkosten, alsmede invoering of verhoging van
invoerrechten, kostprijsverhogende belastingen of andere heffingen van overheidswege) een
verhoging ondergaan, is Rozenhof Trouwringen gerechtigd de prijs te verhogen, indien en voor zover
de verhoging redelijk is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de prijs vast is.
3.3. Indien Rozenhof Trouwringen van haar in het vorige lid genoemde bevoegdheid gebruik maakt,
heeft de wederpartij het recht binnen 14 dagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld de
overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan Rozenhof Trouwringen te ontbinden.

Artikel 4 - Levering

4.1. De levering geschiedt op de in de verkooporder gespecificeerde plaats en bij gebreke daarvan
aan het kantooradres van de wederpartij, waarbij Rozenhof Trouwringen zelf de wijze van transport
en verpakking bepaalt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. De wederpartij is verplicht gekochte producten bij aflevering in ontvangst te nemen. Indien
aflevering op het in artikel 4.1. bedoelde adres tijdens kantooruren niet mogelijk is, is de wederpartij
van rechtswege in verzuim en heeft Rozenhof Trouwringen het recht de zaken op kosten van de
wederpartij op te slaan, danwel de overeenkomst terstond of op enig ander tijdstip nadien door
schriftelijke mededeling aan de wederpartij te ontbinden.
4.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, mogen in ontvangst genomen producten slechts
geretourneerd worden indien Rozenhof Trouwringen daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming heeft verleend. De kosten van de retourzending zullen alsdan van de wederpartij zijn,
tenzij anders overeengekomen.
4.4. De wederpartij is verplicht door Rozenhof Trouwringen verstrekte voorschriften inzake de wijze
van opslag en behandeling van de geleverde producten strikt in acht te nemen en de producten
slechts in ongeschonden toestand in voorraad te houden en te verkopen.
4.5. Rozenhof Trouwringen heeft het recht een opdracht in gedeelten te leveren. Deelleveringen
kunnen afzonderlijk aan de wederpartij worden gefactureerd.
4.6. Alle door Rozenhof Trouwringen opgegeven levertijden zijn geheel vrijblijvend. Door de enkele
overschrijding daarvan raakt Rozenhof Trouwringen niet in verzuim en krijgt de tegenpartij geen
recht op enige schadevergoeding.

Artikel 5 - Doorlevering

5.1. De wederpartij mag de door Rozenhof Trouwringen geleverde producten uitsluitend in de
originele, ongewijzigde van Rozenhof Trouwringen afkomstige verpakking doorleveren en deze niet
van andere merken of aanduidingen voorzien, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 - Betaling

6.1. Alle betalingen aan Rozenhof Trouwringen zullen door de wederpartij zonder enige aftrek of
verrekening op een door Rozenhof Trouwringen op de verkoopfactuur voorgeschreven wijze worden
voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is
overeengekomen of op de factuur is aangegeven.
6.2. Rozenhof Trouwringen is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de
prijs of vervangende zekerheid ter zake te verlangen in de door haar gewenste vorm, alvorens
(verder) te presteren.
6.3. Indien betaling binnen de in artikel 6.1. gestelde of ( schriftelijk) overeengekomen
betalingstermijn achterwege is gebleven, is Rozenhof Trouwringen gerechtigd de wettelijke
(handels)rente in rekening te brengen vanaf de dag na het verstrijken van de in artikel 6.1. gestelde
betalingstermijn of ( schriftelijk) overeengekomen betalingstermijn tot aan de dag der algehele
voldoening;
6.4. Indien de wederpartij de verschuldigde prijs niet binnen de in artikel 6.1. genoemde termijn
betaalt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en wordt hij zonder dat daartoe een nadere in
gebrekestelling is vereist over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. Telkens na
afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderd
met de over dat jaar verschuldigde rente. Vanaf de datum dat de wederpartij van rechtswege in
verzuim is, is hij tevens over het openstaande bedrag een direct opeisbare boete van 1,5% per
maand verschuldigd.
6.5. In geval de wederpartij in verzuim is met de volledige betaling van de door Rozenhof
Trouwringen aan de wederpartij gefactureerde bedragen dan is deze wederpartij aan Rozenhof
Trouwringen (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is
uiteengezet:
a) Voor zover de wederpartij niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt
Rozenhof Trouwringen aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane
vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend
conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand
bedrag (na het intreden van het verzuim ) niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf
de dag liggende na de dag van aanmaning door de debiteur wordt voldaan.
b) Voor zover de wederpartij handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt
Rozenhof Trouwringen in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in
afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een
vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden
vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum
van € 40,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
6.7. Indien de wederpartij met enige betaling in gebreke is, worden alle door hem aan Rozenhof
Trouwringen verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en kan Rozenhof Trouwringen de
onmiddellijke betaling daarvan vorderen vermeerderd met de onder artikel 6.3. genoemde rente,
zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Rozenhof Trouwringen
gerechtigd de uitvoering van alle opdrachten ten behoeve van de wederpartij op te schorten totdat
al hetgeen ingevolgde de vorige zin opeisbaar is geworden, één en ander onverminderd de wettelijke
rente, het recht van Rozenhof Trouwringen op volledige schadevergoeding en het recht van
Rozenhof Trouwringen op ontbinding uit hoofde van artikel 11 van deze Algemene
leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden is betaald.
6.8. Eventuele bonussen, kortingen e.d. zijn slechts verschuldigd indien de wederpartij niet in
gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Rozenhof Trouwringen.

Artikel 7 - Risico en Eigendom

7.1. Het risico voor de geleverde producten gaat over op de wederpartij op het moment van
aflevering, ook indien de eigendom nog niet aan de wederpartij is overgedragen.
7.2. Zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ter zake van
geleverde of te leveren producten, blijven die producten eigendom van Rozenhof Trouwringen,
onverminderd overigens de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling.
7.3. De wederpartij mag producten, waarop Rozenhof Trouwringen het eigendomsrecht heeft
voorbehouden niet verpanden, dan wel bij wijze van zekerheidsstelling overdragen. Hij mag deze
producten wel binnen de normale bedrijfsuitoefening vervreemden.
7.4. Rozenhof Trouwringen is gerechtigd om de producten ter zake waarvan de wederpartij niet
volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan hetzij onder zich te houden totdat het
verschuldigde volledig is voldaan, hetzij de producten aan derden te verkopen in welk geval de
opbrengst na aftrek van de kosten in mindering komt op het door de wederpartij verschuldigde.
7.5. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Rozenhof
Trouwringen totdat alle vorderingen die Rozenhof Trouwringen op de wederpartij heeft of zal
krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.
7.6. Wanneer de wederpartij uit de door geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud
rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Rozenhof Trouwringen en
gaat hij/zij de zaak voor Rozenhof Trouwringen houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment
dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Rozenhof
Trouwringen zijn voldaan.
7.7. Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de
goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale
uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Rozenhof
Trouwringen mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de
wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal
verkrijgen. Voor zover Rozenhof Trouwringen nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan
die bedoeld in artikel …. en Rozenhof Trouwringen aan de wederpartij goederen heeft geleverd
waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van
zijn/haar verplichtingen ten gunste van Rozenhof Trouwringen een bezitloos pandrecht op deze
goederen gelijk Rozenhof Trouwringen dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle
voornoemde gevallen op eerste verzoek van Rozenhof Trouwringen een akte tot vestiging van het
pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en
dat op de goederen, afgezien van de rechten van Rozenhof Trouwringen, geen pand- of beperkte
rechten rusten.
7.8. Rozenhof Trouwringen is gerechtigd het eindresultaat van diensten die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen dan wel
het gebruiksrecht van de tegenpartij in te trekken dan wel tebeperken indien de wederpartij in
gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden
verkeert of dreigt te gaan verkeren.
7.9. De voornoemde bepalingen laten de overige aan Rozenhof Trouwringen toekomende rechten
onverlet.

Artikel 8 - Klachten, garantie en aansprakelijkheid

8.1. Garantie. Rozenhof Trouwringen garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging
van sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken
die zich openbaren na aflevering.
In het geval van reparaties garandeert Rozenhof Trouwringen gedurende een termijn van drie
maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die
betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen.
De wederpartij heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd.
Daarnaast heeft de wederpartij recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling,
prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst zoals dat hem op grond
van de wet is toegekend.
Rozenhof Trouwringen staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten
zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid
van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de
Consument of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat de
Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
De wederpartij behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in
lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door Rozenhof Trouwringen afgegeven handelsgarantie
8.2. De wederpartij is verplicht om bij aflevering van de gekochte producten te controleren of
(transport) schade is opgetreden en/of het geleverde geen tekorten vertoont. Zo spoedig mogelijk na
aflevering is de wederpartij verplicht te controleren of het geleverde ook overigens beantwoordt aan
de overeenkomst.
8.3. Klachten met betrekking tot (transport) schade of tekorten in het geleverde dienen ook door de
wederpartij op de vrachtbrief te worden aangetekend en terstond aan Rozenhof Trouwringen
gespecificeerd te worden opgegeven. Bij gebreke daarvan verliest de wederpartij jegens Rozenhof
Trouwringen al zijn rechten op grond van dergelijke schade of tekorten, tenzij er sprake is van opzet
of grove schuld van de bedrijfsleiding van Rozenhof Trouwringen.
8.4. Klachten met betrekking tot andere dan in artikel 8.2. bedoelde tekortkomingen dienen de
wederpartij terstond, nadat hij deze heeft ontdekt of mede gelet op zijn in artikel 8.1. bedoelde
controleplicht, redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan Rozenhof Trouwringen schriftelijk en
voldoende nauwkeurig omschreven op te geven, met dien verstande dat dergelijke klachten in geen
geval op een later tijdstip dan twee weken na aflevering kunnen worden ingediend. Na deze termijn
aan Rozenhof Trouwringen kenbaar gemaakte klachten, hoeven niet door Rozenhof Trouwringen te
worden behandeld. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Rozenhof
Trouwringen, wordt de wederpartij dan geacht de producten in goede staat te hebben ontvangen en
verliest hij jegens Rozenhof Trouwringen al zijn rechten.
8.5. De betalingsverplichtingen voor de wederpartij wordt niet opgeschort door klachten over de
producten.
8.6. Indien een tijdig kenbaar gemaakte klacht gegrond wordt bevonden, heeft de wederpartij niet
het recht de overeenkomst te ontbinden en is Rozenhof Trouwringen slechts verplicht de eventueel
ontbrekende producten zo spoedig mogelijk alsnog af te leveren respectievelijk de geleverde
ondeugdelijke producten te vervangen. Rozenhof Trouwringen is evenwel wel bevoegd in plaats van
vervanging te kiezen voor teruggave van de koopprijs tegen retournering aan Rozenhof Trouwringen
van het geleverde. Slechts indien Rozenhof Trouwringen in gebreke blijft met vervanging of
teruggave van de koopprijs, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De te
vervangen producten waarover de klacht gegrond wordt bevonden, worden eigendom van Rozenhof
Trouwringen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid?

9.1. Rozenhof Trouwringen is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor schade die het
gevolg is van een tekortkoming die aan Rozenhof Trouwringen is toe te rekenen of voor
zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem
zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de wederpartij zijn opgedragen.
Het bedrag waarvoor Rozenhof Trouwringen aansprakelijk is te houden door de
wederpartij voor producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op € 12.500,-
per product of zoveel meer als de door Rozenhof Trouwringen afgesloten
aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van
opzet, grove schuld of de koop van een product.
Rozenhof Trouwringen wijst de wederpartij op de beperkte aansprakelijkheid van
Rozenhof Trouwringen bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering
af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het product niet hoger is
dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De wederpartij dient Rozenhof Trouwringen zo
volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het product.
Rozenhof Trouwringen hoeft geen schade aan de wederpartij te vergoeden die het
gevolg is van overmacht, zoals onder meer schade als gevolg van een overval,
inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of
kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele nadere
uitkeringen van schadeverzekeringen aan Rozenhof Trouwringen die zien op schade aan
een product van de wederpartij worden door Rozenhof Trouwringen aan deze wederpartij
uitbetaald.
Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in
aanmerking.
Rozenhof Trouwringen is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor schade die door
een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
9.2.. Behoudens het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, is de aansprakelijkheid van Rozenhof
Trouwringen uitgesloten ongeacht de wijze waarop een mogelijke actie wordt ingesteld, hetzij uit
wanprestatie hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins, tenzij er sprake is van schade welke te
wijten is aan opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Rozenhof Trouwringen.
9.3.. De aansprakelijkheid van Rozenhof Trouwringen wordt in geval van opzet of grove schuld van de
bedrijfsleiding van Rozenhof Trouwringen beperkt ten opzichte van de wederpartij tot ten hoogste
tweemaal het bedrag gelijk aan het door de wederpartij verschuldigde in verband met de specifieke
transactie waaruit of in verband waarmee de aansprakelijk is ontstaan.
9.4. De wederpartij vrijwaart Rozenhof Trouwringen tegen aanspraken van derden tot
schadevergoeding die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het niet en/of niet conform de
instructie van Rozenhof Trouwringen gemaakte gebruik van de producten door derden. 8.9. Indien
de wederpartij op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Rozenhof
Trouwringen, zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die zijn gemaakt in verband met de
vaststelling van de schade en aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening in en buiten
rechten- ook voor zover deze kosten een in rechte verkregen proceskostenveroordeling te boven
gaan- voor rekening van de wederpartij, met een minimum van 15% van het openstaande bedrag
doch niet minder dan € 250, -.

Artikel 10 - Overmacht

10.1. Onder overmacht in deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan elke
van de wil van Rozenhof Trouwringen onafhankelijke omstandigheid waardoor de normale uitvoering
van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd. Als
overmacht zal mede, maar niet uitsluitend gelden oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, werkstaking
en andere collectieve acties van werknemers binnen en buiten het bedrijf van Rozenhof Trouwringen
transportmoeilijkheden, geheel of gedeeltelijk tekortschieten van een door Rozenhof Trouwringen
ingeschakelde derde en/of zaken waarvan Rozenhof Trouwringenbij de uitvoering van de verbintenis
gebruik maakt, tenzij het gaat om zaken die daartoe in het algemeen ongeschikt zijn, alsmede iedere
omstandigheid waardoor het voor Rozenhof Trouwringen niet mogelijk is op normale wijze tijdig de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, ongeacht of deze omstandigheden al dan niet
voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
10.2. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht aan de zijde van
Rozenhof Trouwringen blijvend verhinderd wordt of redelijkerwijs voor Rozenhof Trouwringen
bezwaarlijk is, is Rozenhof Trouwringen gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij te
ontbinden, zonder dat Rozenhof Trouwringen tot enige schadevergoeding is gehouden. De
wederpartij is in geval van overmacht aan de zijde van Rozenhof Trouwringen niet bevoegd de
overeenkomst te ontbinden dan nadat de onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst drie
maanden heeft voortgeduurd.

Artikel 11 - Ontbinding

11.1. Rozenhof Trouwringen is gerechtigd, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst is vereist, met onmiddellijke ingang en zonder dat Rozenhof Trouwringen
ter zake tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij is gehouden, de overeenkomst met de
wederpartij door schriftelijke mededeling aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
onverminderd overige rechten van Rozenhof Trouwringen in geval van:
a. Enige tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Rozenhof
Trouwringen ;
b. Faillissement surseance van betaling, ondercuratelestelling of onderbewindstelling van de
wederpartij of een aanvraag daartoe;
c. Gehele of gedeeltelijke overdracht, stillegging, liquidatie of insolvabiliteit van het bedrijf van de
wederpartij;
d. Beslaglegging op vermogensbestanddelen van de wederpartij.
11.2. In geval van annuleren van de order door wederpartij is deze aan Rozenhof Trouwringen een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de order met een minimum
van € 50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

Artikel 12 - Displays

12.1. In displays in welke vorm dan ook die geleverd worden door Rozenhof Trouwringen mogen
uitsluitend gevuld worden met producten die op dat moment tot het assortiment behoren tot en
geleverd zijn door Rozenhof Trouwringen. Het plaatsen van artikelen van derden in de betreffende
displays geeft Rozenhof Trouwringen het recht de nog lopende overeenkomst(en) te ontbinden en
het retournemen van de displays. De kosten hiervoor komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 13 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter

13.1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden geheel of
gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, waarop deze
voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, danwel van nadere overeenkomsten, die
daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door elke daartoe bevoegde rechter voor
wie Rozenhof Trouwringen verkiest haar vordering in te stellen; inclusief de Rechter van de
woonplaats van de wederpartij.

Algemene Business to business voorwaarden

Algemene voorwaarden van juwelier Verbree/Rozenhof Trouwringen gedeponeerd dossiernummer
KvK Emmen 28033101

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de hierna genoemde voorwaarden van toepassing
op alle offertes, prijslijsten, en andersoortige overeenkomsten met Juwelier Verbree/Rozenhof
Trouwringen, welke statutair gevestigd is te Veeningen, 7924 PN, Schoolweg 60, hierna te noemen
Rozenhof Trouwringen.
1.2 Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van
dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk
Wetboek van toepassing.
1.3 Rozenhof Trouwringen is een goud- en zilversmidbedrijf. Als zodanig houdt Rozenhof
Trouwringen zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, en repareren van objecten,
doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal voor de zakelijke markt.
1.4 Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te scheppen met
betrekking tot de voorwaarden, waaronder de overeenkomst tussen partijen tot stand komt, evenals
onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

Artikel 2 - De totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Rozenhof Trouwringen en de consument komt tot stand door middel
van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen evenals algemene
maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitspraken van Rozenhof Trouwringen,
kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Rozenhof
Trouwringen aan de opdrachtgever om een aanbod te doen.
2.2 Als datum van de totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de
bevestiging. Een door verzonden factuur of pakbon wordt tevens beschouwd als een bevestiging
t.a.v. de dienstverleningsovereenkomst die de op de factuur of pakbon beschreven verrichtingen c.q.
zaken omvat.
2.3 Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van Rozenhof Trouwringen
binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn. Als ondergeschikte
personeelsleden zijn in dit verband alle werknemers en medewerkers te beschouwen, die blijkens
het handelsregister geen volmacht hebben.

Artikel 3 - Vaststelling van de prijs

3.1 De tussen Rozenhof Trouwringen en de opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn richtprijzen
en/ of vanaf prijzen, daar een groot deel van de geleverde diensten uniek zijn en in die hoedanigheid
niet in eenheidsprijzen zijn te vatten.
3.2 De overeengekomen richtprijzen en/ of vanaf prijzen zijn gebaseerd op basis van fournituur en
materiaal prijzen, loonkosten en andere prijsbepalende bedrijfskosten.
3.3 Van de tussen Rozenhof Trouwringen en de opdrachtgever overeengekomen prijs kan niet
eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval
is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als
arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de opdrachtgever, indien
Rozenhof Trouwringen nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 - Betalingsverplichtingen

4.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling dient steeds zonder
korting of verrekening te geschieden. Rozenhof Trouwringen behoudt echter het recht , indien zij dit
wenselijk acht , om aan bepaalde opdrachtgevers slechts te leveren met in achtneming van een
kortere betalingstermijn of onder rembours. Indien enig opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn
betalingsverplichting te voldoen, heeft Rozenhof Trouwringen een retentierecht met betrekking tot
de gerepareerde zaken. Dit retentierecht vervalt onmiddellijk zodra de opdrachtgever de kosten van
de reparaties alsmede eventuele in navolgend artikel te noemen rente en kosten heeft voldaan.
4.2. Indien betaling binnen de in artikel 6.1. gestelde of ( schriftelijk) overeengekomen
betalingstermijn achterwege is gebleven, is Rozenhof Trouwringen gerechtigd de wettelijke
(handels)rente in rekening te brengen vanaf de dag na het verstrijken van de in artikel 6.1. gestelde
betalingstermijn of ( schriftelijk) overeengekomen betalingstermijn tot aan de dag der algehele
voldoening;
4.2 Kortingen voor contante of vervroegde betaling worden niet verleend. Indien de opdrachtgever
niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Rozenhof
Trouwringen heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten, zoals omschreven in artikel 4.1.
Tevens kan Rozenhof Trouwringen, zonder ingebrekestelling, aan de opdrachtgever de wettelijke
rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de opdrachtgever, vanaf de dag
dat hij in verzuim is, aan Rozenhof Trouwringen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in
verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.
4.3. In geval de wederpartij in verzuim is met de volledige betaling van de door Rozenhof
Trouwringen aan de wederpartij gefactureerde bedragen dan is deze wederpartij aan Rozenhof
Trouwringen (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is
uiteengezet:
Voor zover de wederpartij handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt Rozenhof
Trouwringen in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling
van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk
aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 40,- voor iedere gedeeltelijke
of volledig onbetaald gelaten factuur.
4.4. Rozenhof Trouwringen is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de
uitoefening van het retentierecht betrekking heeft, bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
Rozenhof Trouwringen dient in dit verband tussentijds aan de opdrachtgever te factureren. Indien de
kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de
kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Rozenhof
Trouwringen, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd
en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Artikel 5 - Intellectuele eigendommen

5.1 De door Rozenhof Trouwringen vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen,
berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende
prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Rozenhof Trouwringen, ongeacht of daarvoor
kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of
goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Rozenhof Trouwringen, niet toegestaan.

Artikel 6 - Leveringsverplichtingen

6.1 Levering door Rozenhof Trouwringen vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van
de opdrachtgever of de zaak in de macht van de opdrachtgever wordt gesteld.
6.2 Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.
6.3 Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de opdrachtgever
Rozenhof Trouwringen in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor de nakoming te
stellen.
6.4 Indien Rozenhof Trouwringen niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in
verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend
onmogelijk is.
6.5 Rozenhof Trouwringen is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting
veroorzaakt wordt doordat de opdrachtgever niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van
de overeenkomst voldoet.

Artikel 7 - Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud

7.1. Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de
opdrachtgever aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar
wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Rozenhof Trouwringen
kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de
opdrachtgever Rozenhof Trouwringen niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of
onbruikbaar worden van de zaak.
Rozenhof Trouwringen zal in die gevallen, waarvan in alle redelijkheid niet van haar opdrachtgever
verlangd kan worden dat opdrachtgever gezien zijn eigen vaktechnische achtergrond op de hoogte
moet zijn van de specifieke risico’s, niet nalaten eerst het hiervoor omschreven risico mondeling aan
de opdrachtgever voor te leggen alvorens tot dienstverlening over te gaan.
7.2 Bij het in bewaring geven van een zaak zal Rozenhof Trouwringen de uiterste inspanning leveren
om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van
situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmacht situaties kunnen niet voor rekening van
Rozenhof Trouwringen komen. Onder overmacht situaties worden onder meer verstaan: inbraak,
overval, verdwijning bij de verzending.
7.3. De gerepareerde zaken en te leveren zaken zullen door Rozenhof Trouwringen tegen schade
tijdens transport worden verzekerd. Op aanvraag zal Rozenhof Trouwringen mededeling doen
betreffende de verzekeringsvoorwaarden. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die tijdens
het transport van de zaken ontstaat, waardoor onder meer maar niet uitsluitend begrepen brand- en
waterschade, diefstal en verduistering voor zover deze niet door de verzekering van Rozenhof
Trouwringen wordt gedekt. De aansprakelijkheid van Rozenhof Trouwringen t.a.v. verlies of schade
aan de zaken is nadrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Rozenhof
Trouwringen wordt uitgekeerd. Elke vordering van de opdrachtgever op Rozenhof Trouwringen ter
zake van bedoelde schade is eerst opeisbaar indien door Rozenhof Trouwringen de betaling van de
verzekeraar is ontvangen.
7.4. In geval Rozenhof Trouwringen diensten verleent, zoals het gevraagd of ongevraagd geven van
adviezen, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid het volgende: wanneer door of namens
Rozenhof Trouwringen adviezen worden gegeven, kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden
aanvaard. De opdrachtgever vrijwaart Rozenhof Trouwringen voor alle aanspraken, welke derden in
verband met deze adviezen tegen Rozenhof Trouwringen mochten instellen. Ook voor het niet geven
van adviezen waarin de opdrachtgever meent dat wel geadviseerd had moeten worden, neemt
Rozenhof Trouwringen geen aansprakelijkheid op zich.
7.5. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Rozenhof
Trouwringen totdat alle vorderingen die Rozenhof Trouwringen op de wederpartij heeft of zal
krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.
7.6. Wanneer de wederpartij uit de door geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud
rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Rozenhof Trouwringen en
gaat hij/zij de zaak voor Rozenhof Trouwringen houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment
dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Rozenhof
Trouwringen zijn voldaan.
7.7. Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de
goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale
uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Rozenhof
Trouwringen mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de
wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal
verkrijgen. Voor zover Rozenhof Trouwringen nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan
die bedoeld in artikel …. en Rozenhof Trouwringen aan de wederpartij goederen heeft geleverd
waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van
zijn/haar verplichtingen ten gunste van Rozenhof Trouwringen een bezitloos pandrecht op deze
goederen gelijk Rozenhof Trouwringen dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle
voornoemde gevallen op eerste verzoek van Rozenhof Trouwringen een akte tot vestiging van het
pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en
dat op de goederen, afgezien van de rechten van Rozenhof Trouwringen, geen pand- of beperkte
rechten rusten.
7.8. Rozenhof Trouwringen is gerechtigd het eindresultaat van diensten die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen dan wel
het gebruiksrecht van de tegenpartij in te trekken dan wel tebeperken indien de wederpartij in
gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden
verkeert of dreigt te gaan verkeren.
7.9.
De voornoemde bepalingen laten de overige aan Rozenhof Trouwringen toekomende rechten
onverlet.

Artikel 8 - Klachten, gebreken en garantie

8.1. De opdrachtgever heeft de verplichting bij ontvangst van de gerepareerde of geleverde zaak, te
controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de
opdrachtgever van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering,
doch uiterlijk 5 werkdagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden,
gemotiveerd aan Rozenhof Trouwringen mede te delen.
8.2. Daar reparaties meestal gedragen zaken betreffen, kan alleen garantie worden verleend op het
gerepareerde onderdeel. Opdrachtgever dient zelf bij aanname van zaken van consumenten te
controleren in hoeverre garantie kan worden verleend. Wanneer opdrachtgever advies vraagt
betreffende slijtage van een bepaalde zaak, zal indien mogelijk prijsopgave worden gedaan van
volledige revisie. Wanneer deze niet mag worden uitgevoerd aanvaard Rozenhof Trouwringen geen
enkele aanspraak op garantie betreffende de deels gerepareerde zaak.
8.3 Bij een klacht, het geval van vermeende garantie of ingebrekestelling dient Rozenhof
Trouwringen te allen tijde van de opdrachtgever, de originele reparatieopdracht ter hand gesteld te
krijgen en tevens moet zij de gelegenheid krijgen de klacht naar behoren te corrigeren, daar zij
anders geen aansprakelijkheid jegens welke schade dan ook aanvaard.
8.4. De opdrachtgever dient Rozenhof Trouwringen schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen,
indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Rozenhof Trouwringen niet binnen 14 werkdagen
overgaat tot herstel van de zaak is de opdrachtgever gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen
en de kosten daarvan op Rozenhof Trouwringen te verhalen.
8.5. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever
jegens Rozenhof Trouwringen met betrekking tot de betreffende gebreken.
8.6. Rozenhof Trouwringen garandeert de deugdelijkheid van de geleverde dienst en de kwaliteit
van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1 tot en met artikel 8.3.
8.7. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk
het gevolg zijn van:
- de niet-inachtneming door eigenaar c.q. gebruiker van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften
danwel anders dan het voorziende normale gebruik;
- normale slijtage;
- bewerking en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste
materialen ;
- materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan Rozenhof Trouwringen ter bewerking en/of
verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
- materialen, werkwijzen, zaken en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de
opdrachtgever toegepast, evenals van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen
en zaken.
8.8. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Rozenhof
Trouwringen tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde
zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
8.9. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Rozenhof Trouwringen, indien zij door
overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een
schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van Rozenhof Trouwringen zonder dat zij tot enige
schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van de opdrachtgever
om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.
Onder overmacht wordt in deze verstaan elke omstandigheid van de wil van Rozenhof Trouwringen
onafhankelijk, waardoor van Rozenhof Trouwringen redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden
dat de overeenkomst wordt nagekomen dan wel tijdig wordt nagekomen, daaronder in elk geval
begrepen brand en/of storing in de energie toevoer in het bedrijf van Rozenhof Trouwringen,
transportmoeilijkheden, werkstaking, werkliedenuitsluiting, oproer, oorlog, revolutie, oorlogsgevaar
en verder alle andere denkbare omstandigheden waarin in alle redelijkheid en billijkheid niet van
Rozenhof Trouwringen mag worden verwacht dat zij haar overeenkomsten uitvoert dan wel binnen
de gebruikelijke termijnen uitvoert.

Artikel 9 - Forumkeuze en rechtskeuze

9.1. Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens
de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of
arrondissement waarin Rozenhof Trouwringen zich bevindt.
9.2. Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.
Aldus opgemaakt en gedeponeerd, mei 2013 te Veeningen

Voor uw en onze veiligheid werken wij met dummy ringen.| For your and our security we work with dummy rings.
© Rozenhof Trouwringen 2022 - Beoordeling door klanten: 9.5​/10 ­ 285 beoordelingen

Beste Klanten,

Wij zijn dagelijks geopend van
10:00 t/m 22:00 op afspraak!

Letop: 1 Bruidspaar per keer

Lees meer in onze blog

Sluit Bericht
Top